Poniedziałek, 8 lutego 2021 r.
Imieniny obchodzą: Piotr, Jan, Hieronim

Ochrona środowiska

Prawna ochrona środowiska. Obszary szczególnej ochrony środowiska

Cenny przyrodniczy zasób gminy, istotnie wpływający na stopień jej
bioróŜnorodności, stanowią lasy zajmujące aŜ ok. 48 % całkowitej powierzchni
gminy.
Funkcjonowanie lasów reguluje Ustawa o lasach z 1991 roku (Dz.U. Nr 101,
poz. 444 z 1991 r. z późn. zmianami). W lasach obowiązuje Zarządzenie Nr 11
Ministra OŚZNiL z 1995 r. o prowadzeniu gospodarki leśnej na zasadach
ekologicznych, a takŜe Programy ochrony przyrody stanowiące integralną część
„Planów urządzeniowych lasów” sporządzanych dla poszczególnych nadleśnictw.
Ochronę gruntów leśnych przed zmianą przeznaczenia zapewnia Ustawa o ochronie
gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995r. (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z 1995 r. z późn.
zmianami) oraz Ustawa o ochronie środowiska z 31 stycznia 1980 r. (Dz.U. Nr 49,
poz. 196 z 1994 r. z późn. zmianami).
Zgodnie z Ustawą o lasach, w granicach gminy funkcjonują lasy ochronne.
W związku z populacją zwierząt łownych, na terenie gminy obowiązują zasady
łowieckie zawarte w Ustawie Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U.
147, poz. 713 z 1995 r.). Ponadto obowiązuje rozporządzenie Nr 14/97 z dnia 14
października 1997 r. w sprawie podziału obszaru województwa słupskiego na
obwody łowieckie ( Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997 r. Nr 28, poz.179 i z 1998 r. Nr 1
poz.1).
Ponad 26 % obszaru gminy Borzytuchom stanowią grunty rolne.
Wykorzystanie gruntów rolnych powinno być zgodne z zapisami Ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995r. (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z 1995 r. z późn.
zmianami), Ustawy o ochronie środowiska z 31 stycznia 1980 r. (Dz.U. Nr 49, poz.
196 z 1994 r. z późn. zmianami), Prawa wodnego, a takŜe z przepisami
szczegółowymi zawartymi w rozporządzeniach MOŚZNiL.
Działalność związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem
kopalin reguluje Prawa górniczego i geologicznego z 4 lutego 1994r., z późniejszymi
zmianami.
Na terenie gminy Borzytuchom dość dobrze rozwinięta jest sieć
hydrograficzna (rzeki, jeziora, bagna). We wschodniej części gminy - w niewielkich
fragmentach, sytuuje się GZWP Nr 117. Konieczność ilościowej i jakościowej
ochrony wszystkich wód uwzględniają m.in. zapisy następujących aktów prawnych:
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r., Prawo wodne z 24
października 1974 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 230 z 1974 r. z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z 5 listopada 1991 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 503 z
1991 r.) w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki
wprowadzane do wód lub do ziemi, Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18
sierpnia 1978 r. (Mon. Polski Nr 29, poz. 107) w sprawie rejestracji i prowadzenia
obserwacji ujęć wód podziemnych.
Ze względu na konieczność ochrony zasobów GZWP Nr 117 wyznaczono
obszar wysokiej ochrony Zbiornika, w granicach którego w przyszłości przewiduje się
utworzenie strefy ochronnej GZWP. Obszar wysokiej ochrony nie ma obecnie
statusu prawnego, moŜliwa jest korekta jego granic.
Na terenie gminy, w oparciu o jej zasoby wodne rozwija się gospodarka
rybacka. W zakresie hodowli ryb obowiązują zapisy Ustawy o rybactwie
śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r (Dz.U. Nr 21 poz. 91 z 1985 r. z późn. zmianami).
Wszystkie hodowle ryb łososiowatych, a takŜe hodowle ryb innych niŜ łososiowate
oraz skorupiaków w stawach o powierzchni większej niŜ 10 ha według
Rozporządzenia Ministra OŚZNiL z dnia 14 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 93 poz. 589 z
1998 r.), zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i powinny
mieć sporządzone oceny oddziaływania na środowisko.
Wszystkie inwestycje szczególnie uciąŜliwe i potencjalnie uciąŜliwe dla
środowiska oraz zdrowia ludzi określa Rozporządzenie z dnia 14 lipca 1998 r. w
sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim
powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr
93 z 1998 r. poz. 589).
W zakresie dopuszczalnych norm hałasu obowiązuje Rozporządzenie Ministra
OŚZN i L z dnia 13 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 436), a poziom dopuszczalnych
stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu określa Rozporządzenie Ministra
OŚZN i L z dnia 28 kwietnia 1998 r (Dz. U. Nr 55, poz. 355).
Na terenie gminy występują tereny mokradłowe obejmujące obszary
torfowiskowe, bagienne, zachowały się drobne oczka wodne, znajdują się tzw.
jeziora lobeliowe. PowyŜsze obszary spełniają waŜną rolę przyrodniczą i
hydrologiczną, wpływając na wzrost bioróŜnorodności oraz utrzymanie właściwego
reŜimu hydrologicznego. PowyŜsze, cenne przyrodniczo tereny, zaliczyć moŜna do
obszarów szczególnej ochrony środowiska.
Dla takich obszarów, zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska z 1980 r.,
obowiązują specjalne warunki gospodarczego korzystania ze środowiska i
wprowadzania w nich zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń
wodnych. Ekosystemy wymienione wyŜej zasługują na ochronę zgodnie z Ustawą
(Dz.U. Nr 114, poz. 492 z 1991 r. z późn. zmianami) - mogą funkcjonować jako uŜytki
ekologiczne, a nawet rezerwaty przyrody.
Ponadto na terenie gminy znajdują się wyjątkowo cenne elementy krajobrazu
naturalnego (doliny rzeczne Słupi, Starej Słupi, Kamienicy, pasmo z pagórami i obniŜeniami zajętymi przez jeziora), zasługujące równieŜ na ochronę - w myśl Ustawy
o ochronie przyrody z 16 października 1991 r.
Ochronę gatunkową dziko występujących roślin i zwierząt, w szczególności
gatunków rzadkich lub zagroŜonych wyginięciem, zapewniają przepisy Ustawy o
ochronie przyrody z 1991 r. oraz Rozporządzenie Ministra OŚZNiL z dnia 6 stycznia
1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 13, poz. 61 z 1995 r.) oraz
z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. Nr 41, poz. 214
z 1995 r.).

26 czerwca 2013

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenu gminy Borzytuchom

W dniach od 28.06 do 01.07 na terenie gminy Borzytuchom przeprowadzona będzie darmowa zbiórka odpadów elektrycznych (RTV, AGD itp) i elektronicznych (komputery, monitory itp) czytaj więcej


11facebook
11PIT
1czujnik powietrza
1Projekty unijne
1PSR 2020
1system rada
2utrudnienia drogowe
500 +
6 dobry start

Serwis stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.